Oferta dla przedsiębiorców

Mediacja dla przedsiębiorców – mediacja gospodarcza

 

Mediator gospodarczy pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać spory w sprawach, których przedmiotem są:

 

  • zatory płatnicze (windykacja należności);
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;
  • czyny niedozwolone;
  • bezpodstawne wzbogacenie;
  • kary umowne;
  • gwarancja i rękojmia za wady;
  • wszelkie inne aspekty prowadzonej dzaiłaności;

Anna Groyecka-Kurdybelska
Kancelaria Mediacyjna
ul. Jana Kochanowskiego 4/3
40-035 Katowice